Dětská animovaná tvorba

Animace dětem

Dětská animovaná tvorba má v zahraničí dlouholetou tradici. V následujícím textu jsou uvedeny výrazné osobnosti a organizace, které se v tomto oboru uvedly.

Nezávislý americký animátor David Ehrlich, mj. učitel na Dartmouth College, který vedl workshopy pro děti po celém světě a v r. 2002 byl oceněn Mimořádnou cenou ASIFA1 za celoživotní dílo a přínos k rozvoji animovaného filmu.2

Jean-Luc Slock, člen ASIFA a CIFEJ, zakladatel, producent a ředitel ateliéru animace Caméra Enfants Admis (camera-etc.be), založeného r. 1979. Podílí na workshopech animace pro děti, mládež a dospělé v různých částech světa.3

Švédský animátor a producent Erling Ericsson pracuje s dětmi z celého světa již více než dvacet let. Učí je jak vyjadřovat vlastní pocity, zážitky a nápady pomocí animace.4

V roce 1972 vznikl pod vedením A. Alexeïeva a Claire Parkerové francouzský ateliér AAA Aneccy. Převážila v něm tvorba dětí ze škol, ale pozornost byla věnována i dospělým v kurzech vedených profesionálními režiséry. V roce 1983 se zde poprvé realizoval mezinárodní seminář na téma „Animovaný film ve škole“. Jedním z významných přínosů studia je rozšíření světa animovaného filmu mezi širokou veřejnost.5

V Polsku roku 1985 založila Alicja Jodko pod záštitou Wroclawské galerie Entropia studio Dětská filmová dílna (Dziecięca Wytwórnia Filmowa). A. Jodko vyvinula pedagogickou metodu, jejímž základem je týmová práce, kdy se děti starají společně o všechnu práci okolo tvorby animovaného filmu a společně jak tvoří, tak komentují své dílo. Používáno je klasické pookénkové snímání. Díky projekcím filmů, setkáním s jejich autory nebo umělci z různých oborů se rozvíjí dětská schopnost komunikace a vnímaní a je obohacována jejich představivost davájící impuls ke stále novým pracem.6

Slovenskou osobností v oblasti dětské animace je režisérka a animátorka Monika Trajterová. Od roku 1998 pořádá Detské tvorivé dielne animovaného filmu, se kterými navštívila různá města Slovenska. Stala se také organizátorkou tří bratislavských festivalů filmů vytvořených dětmi.7

Práce dětí nezůstávají jen v dílnách, kde vznikly. Každoročně je organizací CIFEJ pořádán mezinárodní festival „Děti dětem“ (poprvé v r. 2001). Na festivalu jsou představovány filmy vytvořené dětmi ve věku 6 – 16 let. Filmy hodnotí skupina mezinárodních porotců složená z dospělých a také skupina dětských porotců.8

Výuka animované tvorby v Čechách a na Slovensku také není výsadou pouze specializovaných středních či vysokých škol, jak bylo naznačeno v úvodu kapitoly. Kurzy, školičky a workshopy animace jsou dostupné široké veřejnosti a hlavně dětem i mimo tyto odborné školy.

Na základních školách jsou realizovány v rámci volnočasových aktivit kroužky animace vedené nadšenci pro tento obor. Výuka animace je zařazena také na některých základních uměleckých školách (např. ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici). Workshopy jsou nejčastěji pořádány na festivalech animovaných filmů nebo při tematických výstavách v galeriích. Tím nejznámějším festivalem v Čechách je Anifest a na Slovensku je to Bienále animácie Bratislava (BAB), kde dětem představují animační techniky i slavní profesionální tvůrci animovaných filmů.

Festival AniFest je pořádaný společností AniFest s.r.o., která mezi své aktivity řadí i založení Institutu animace za podpory Ministerstva kultury ČR.9 Pod záštitou institutu jsou pořádány vzdělávací projekty, kam patří Ozvěny AniFestu, tematická pásma vybraných krátkých animovaných filmů z české i světové produkce. Pro využití v rámci mediální a výtvarné výchovy byly vytvořeny tzv. Ozvěny Anifestu na školách, které se skládají z projekce vybraných festivalových animovaných filmů spojené s přednáškou. Dalším projektem jsou Školičky animace, celoroční dílny pořádané pro děti ve spolupráci se základními školami, uměleckými školami a galeriemi po celé ČR.

Takovou „školičku“ pořádá např. KC Zahrada v Praze 11.10 Každotýdenní kurz v délce půl roku je určen dětem od 6 do 11 let. Spolupracuje s nimi také pražské sdružení Ultrafun, které pořádá workshopy a dílny pro děti i dospělé formou pravidelných kroužků nebo jako nárazové akce na objednávku. Lektoři z řad profesionálních animátorů nebo absolventů animace z VŠUP provází svoje studenty kompletním procesem výroby animovaného filmu.11 S teorií a praxí klasické animace seznamuje děti ve věku 10-14 let také Malá škola animace. Tuto dvouměsíční volnočasovou aktivitu vede skupina lektorů: František Topinka, Kateřina Kofráková, Hanka Dočkalová a Linda Arbanová.12 Malá škola animace je jedním z projektů Aeroškoly, kterou organizuje kino Aero v Praze.

V roce 2005 vznikl projekt Animánie, který organizuje Oblastní centrum elementární tvorby (OCET, o.p.s.) v Plzni. Celoročně se pořájí dílny, worshopy, semináře a prezentace filmů z festivalových přehlídek. Akcí se mohou zůčastnit děti a dospělí z řad pedagogů i laické veřejnosti. Závěrem roku je pořádán festival Podzimní sklizeň, kde jsou mimo jiné prezentovány i dětské práce. Cílem projektu Animánie je kromě jiného také: „Založit tradici národní přehlídky animované tvorby dětí a mládeže Očima dětí.“, „Vytvořit z Plzně Centrum animované tvorby dětí a mládeže, místo setkávání a inspirace pro tvůrce, propagátory i příznivce.“ nebo „Propojit teoretická východiska mediální výchovy s praktickými zkušenostmi“.13

1 ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation) = Mezinárodní asociace animovaného filmu, zal. r. 1960 ve francouzském Annecy
CIFEJ (Centre International du Film pour l´Enfance et la Jeunesse) = Mezinárodní centrum filmů pro děti a mládež, zal. roku1955, dnes má téměř 150 členů v 54 zemích světa
2 MINICHOVÁ, K. IX. Bienále animácie Bratislava: katalog výstavy. Bratislava, 2008, str. 93
3 Tamtéž, str. 96-97
4 Tamtéž, str. 99
5 Tamtéž, str. 103-104
6 Školská 28 : Komunikační prostor [online]. 25. 9. 2007 [cit. 2011-02-17]. Dětská filmová dílna. Dostupné: http://skolska28.cz/… .
7 MINICHOVÁ, K. IX. Bienále animácie Bratislava: katalog výstavy. Bratislava, 2008, str. 106
8 Tamtéž, str. 126
9 Institut animované tvorby [online]. c2010 [cit. 2011-02-17]. Dostupné: http://www.czechanimation.cz.
10 KC Zahrada [online]. 2011 [cit. 2011-02-17]. Škola animace. Dostupné: http://www.kczahrada.cz/event/skola-animace.
11 ULTRAFUN [online]. 2010 [cit. 2011-02-17]. Dostupné: http://ultrafun.eu/ .
12 ARBANOVÁ, L. Malá škola animace [online]. 2011 [cit. 2011-02-17]. Dostupné: http://msanimace.blogspot.com/ .
13 Animánie: Tak se rodí animace [online]. 2011 [cit. 2011-03-12]. Dostupné: http://www.animanie.cz .